De kleine lettertjes

Algemene voorwaarden

1. Bedrijfsinformatie

1.1 Hooglander Bier VOF wordt in deze algemene voorwaarden en op de website www.hooglanderbier.nl aangeduid als de vennootschap onder firma, Hooglander Bier VOF, gevestigd te Kerkstraat 14 in Aarle-Rixtel. De VOF is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer 62804715.

2. Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Hooglander Bier VOF als leverancier enerzijds en de koper anderzijds met betrekking tot producten zoals door Hooglander Bier VOF op de website te koop aangeboden (de producten). De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van de koper wordt door Hooglander Bier VOF uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Mocht enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig zijn, vernietigd worden of onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst niet aan.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Hooglander Bier VOF zijn vrijblijvend en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Producten zoals op het moment van bestellen op de Website worden getoond.

3.2 Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst en facturering

4.1 De overeenkomst tussen Hooglander Bier VOF en de koper komt tot stand op het moment dat de koper de bestelprocedure op de Website volledig heeft doorlopen en alle verplichte gegevens aan Hooglander Bier VOF heeft verzonden.

4.2 Na ontvangst van het volledig ingevulde digitale bestelformulier door Hooglander Bier VOF is de overeenkomst onherroepelijk, en kan deze niet meer door de koper worden ontbonden. Hooglander Bier VOF behoudt zich het recht voor om de overeenkomst binnen 24 uur na totstandkoming zonder verplichting tot betaling van enige schadevergoeding te ontbinden.

4.3 Binnen 48 uur na totstandkoming van de overeenkomst maakt Hooglander Bier VOF een factuur op, die als pdf-bestand per e-mail aan de koper wordt gezonden. Hooglander Bier VOF zal geen papieren factuur per post zenden, wat door de koper wordt aanvaard.

5. Prijzen

5.1 Hooglander Bier VOF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van Producten zoals getoond op de Website.

5.2 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn inclusief BTW, accijns, en verpakkingsbelasting.

6. Afzetgebied

6.1 Hooglander Bier VOF levert bestelde Producten uitsluitend binnen Nederland. Over verzendingen buiten Nederland moet vooraf worden gecorrespondeerd.

7. Bezorgkosten

7.1 De prijzen van de Producten zoals vermeld op de Website zijn exclusief bezorgkosten.

7.2 Voor het verzendklaar maken, controleren, transporteren en bezorgen van een bestelling is de koper een bijdrage in de bezorgkosten verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het totale bedrag van de bestelling. Tot €49,95 bedragen de bezorgkosten €5,95, maar bij €49,95- of meer is de bezorging gratis. Deze regels gelden enkel binnen Nederland.

8. Levering en levertijd

8.1 Hooglander Bier VOF verkoopt haar Producten aan particulieren en ondernemingen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

8.2 Bestellingen geplaatst en betaald voor 13:00 uur worden op dezelfde dag verzonden. Bestellingen na 13:00 uur worden de volgende werkdag verzonden, tenzij de koper een afwijkende leverdag opgeeft, maximaal één maand na de initiële leverdatum.

8.3 De opgegeven levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijn. Aan de indicatieve levertijden kunnen geen rechten worden ontleend. Hooglander Bier VOF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de aangegeven levertijden.

8.4 Levering van bestelde Producten geschiedt “Ex Warehouse,” wat betekent dat het eigendom en risico van de bestelde Producten overgaan op de koper wanneer deze het magazijn van Hooglander Bier VOF verlaten.

8.5 Hooglander Bier VOF is gerechtigd de bestelde Producten in gedeelten te leveren. Eventuele meerkosten voor deelleveringen zijn voor rekening van Hooglander Bier VOF.

8.6 Bestelde Producten worden door een externe transporteur afgeleverd op het door de koper opgegeven afleveradres. Indien niemand aanwezig is bij levering, zal de transporteur de bestelling kosteloos op een later tijdstip nogmaals aanbieden en/of contact opnemen met de koper voor een nieuwe leverafspraak. Bij een derde (en volgende) levering worden opnieuw bezorgkosten in rekening gebracht.

8.7 De koper heeft het recht om artikelen binnen 14 dagen te retourneren en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen, mits het product en de verpakking in originele staat verkeren. Retourzendingkosten worden niet vergoed.

9. Veilig betalen

9.1 De koper kan de bestelde Producten betalen via iDeal.

10. Klachten, onderzoeksplicht en nakoming

10.1 Indien Hooglander Bier VOF onjuiste producten levert of een onjuist aantal producten, dient de koper Hooglander Bier VOF hiervan binnen 24 uur na levering op de hoogte te stellen. Onjuist geleverde producten worden binnen 5 werkdagen kosteloos door Hooglander Bier VOF omgeruild of opgehaald, mits de betreffende producten niet zijn aangebroken en in de originele verpakking zitten. Hooglander Bier VOF zal abusievelijk niet-geleverde producten zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren.

10.2 Bij ontvangst van een beschadigd product dient de koper Hooglander Bier VOF binnen 24 uur na levering per e-mail (info@hooglanderbier.nl) op de hoogte te stellen en dit aan te tonen met een foto. Na goedkeuring van de foto door Hooglander Bier VOF zal Hooglander Bier VOF, naar keuze van de koper, (i) het aankoopbedrag van het betreffende product aan de koper retourneren, of (ii) het betreffende product zo spoedig mogelijk kosteloos naleveren. Hooglander Bier VOF behoudt zich het recht voor om de geclaimde breuk ter plaatse te controleren.

10.3 Indien de koper niet binnen 24 uur na levering melding maakt van onjuistheden in de levering zoals beschreven in de voorgaande leden van dit artikel, wordt de levering als volledig en juist beschouwd, en vervallen de rechten van de koper zoals vermeld in voornoemde artikelen.

10.4 Hooglander Bier VOF is niet gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

10.5 Alle leveringen worden verzorgd via externe transporteurs die uitsluitend bezorgen. Het retour nemen van emballage en/of producten is daarom niet mogelijk.

11. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

11.1 Hooglander Bier VOF kan alleen aansprakelijk worden gehouden voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, of ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingende regels voor haar risico komen.

11.2 Overmachtsituaties, die in ieder geval niet voor risico van Hooglander Bier VOF komen, zijn onder andere ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet-tijdige of gebrekkige nakoming van verplichtingen door toeleveranciers of transporteurs, en storingen in de productie.

11.3 Hooglander Bier VOF kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden, en de koper vrijwaart Hooglander Bier VOF tegen eventuele schadeclaims van derden. Hooglander Bier VOF kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door de door Hooglander Bier VOF ingeschakelde externe transporteurs, tenzij deze schade aan opzet of grove schuld van de externe transporteur is toe te rekenen.

11.4 Hooglander Bier VOF is niet gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

11.5 Het in het vorige artikel en dit artikel bepaalde laat de wettelijke aansprakelijkheid van Hooglander Bier VOF ingevolge dwingende bepalingen onverlet.

12. Persoonsgegevens

12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Hooglander Bier VOF nageleefd. Kopers hebben altijd de mogelijkheid hun eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op de Website en te klikken op het “Mijn gegevens” gedeelte van de Website.

12.2 Hooglander Bier VOF zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Gegevens worden niet aan derden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hooglander Bier VOF en de koper is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst, of van nadere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut, of indien Hooglander Bier VOF daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Hooglander Bier VOF of de koper. De procedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regels des rechts.

14. Leeftijd van de koper

14.1 De koper verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden minimaal 18 jaar oud te zijn en/of de minimumleeftijd voor de aanschaf van alcohol te hebben zoals wettelijk vastgelegd.

Ben je ouder dan 18 jaar?

Als je deze website bezoekt ga je akkoord met ons cookiebeleid.